Flaga UE
EN DE RU ES

Zapytanie Ofertowe 2/POIR/2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert
do dnia 22-07-2019
 
Numer ogłoszenia
1191812
 
Status ogłoszenia
Aktualne
 
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta musi być złożona do dnia 22 lipca 2019 r. do godz. 16:00 za pośrednictwem: poczty elektronicznej (podpisany skan), poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „Glinik” sp. z o.o. ul. Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Ważne: Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
wojciech.tomkiewicz@glinik.com.pl
 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Wojciech Tomkiewicz
 
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
183549728, 665601126
 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu B+R, obejmujące badania laboratoryjne materiałów do napawania które będą zastosowane w metodzie LMD druk 3d oraz badania laboratoryjne elementów świdrów stalowych. Zakres badań laboratoryjnych obejmuje m.in:
- pomiar wielkości ziaren i składu chemicznego materiałów do napawania przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego,
- porowatość materiałów do napawania, pomiar przy użyciu tomografu przemysłowego, metodą Archimedesa,
- rozkład wielkości ziaren materiału do napawania, pomiar przy pomocy analizy zdjęcia lub dyfrakcji laserowej,
- reologię materiałów do napawania (badanie jego przepływu), przy pomocy Hall Flowmeter lub Reometr,
- określenie pozornej gęstość materiału do napawania, przy użyciu reometra/ hall flowmeter.

Kategoria ogłoszenia
Usługi
 
Podkategoria ogłoszenia
Usługi badawcze
 
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: gorlicki Miejscowość: Gorlice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Wybór podwykonawcy do przeprowadzenia badań laboratoryjnych właściwości materiałów do napawania, które to materiały będą opracowywane w ramach projektu. Badania laboratoryjne muszą dać odpowiedź na pytanie, czy opracowane materiały spełniają wymagania stawiane materiałom na napoiny gryzów oraz materiałom na cuttery świdrów PDC.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu B+R, obejmujące badania laboratoryjne materiałów do napawania zastosowanych w metodzie LMD druk 3d oraz badania laboratoryjne elementów świdrów stalowych. Zakres usług na badania laboratoryjnych obejmuje m.in:
- pomiar wielkości ziaren i składu chemicznego przy pomocy skaningowego mikroskopu elektronowego,
- porowatość materiałów do napawania, pomiar przy użyciu tomografu przemysłowego, metodą Archimedesa,
- rozkład wielkości ziaren materiału do napawania, pomiar przy pomocy analizy zdjęcia lub dyfrakcji laserowej,
- reologię materiałów do napawania (badanie jego przepływu), przy pomocy Hall Flowmeter lub Reometr,
- określenie pozornej gęstość materiału do napawania, przy użyciu reometra/ hall flowmeter.
- badanie cech geometrycznych utworzonych napoin – głębokość przetopu, strefa wpływu ciepła,-porowatość powierzchniowa
- poszukiwanie wad materiałowych (np. pęknięcia, rozwarstwienia),
- dokonanie oceny mikrostruktury otrzymanych próbek z uwzględnieniem warunków określonych w wykorzystywanych normach,
- badanie składu chemicznego,
- analizę topografii powierzchni na przełomach (fraktografia),
- analizę jakościową i ilościową faz międzymetalicznych,
- analiza EDS w celu określenie składu chemicznego w mikroobszarach i identyfikacja faz i orientacji krystalograficznych
elementów struktury
- badanie odporności na zużycie ścierne (wg normy ASTM G65 / B600-11)
- przeprowadzenie prób udarności (młot Charpego),
- pomiar naprężeń wewnętrznych w materiale (X-ray diffraction method, Metoda konturowa)

Zamawiający przewiduje w czasie trwania pierwszego etapu projektu zlecenie wykonania minimum 3 kompletów badań dla dostarczonych materiałów do napawania.

Kod CPV
73111000-3

Nazwa kodu CPV
Laboratoryjne usługi badawcze

Dodatkowe przedmioty zamówienia
nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia
Planowany czas realizacji zamówienia: rok 2019 i rok 2020 (maksymalnie 12 m-cy). Planowana data rozpoczęcia realizacji zamówienia 01 sierpień 2019 r.

Załączniki Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
1. Zapewnienie udziału w realizacji zamówienia co najmniej 1 osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego
(zarządzający akredytowanym laboratorium) oraz co najmniej 1 osoby ze stopniem doktora w dziedzinie inżynierii materiałowej -
weryfikacja spełnienia odbywa się na podstawie oświadczenia przesłanego przez Oferenta wraz ze składaną ofertą.
2. Realizacja podobnych usług B+R na łączną kwotę co najmniej 500 tys. w tym jedna w ramach projektów finansowanych ze
środków publicznych oraz jedna realizowana komercyjnie (na co najmniej 200 tys. zł) - weryfikacja spełnienia odbywa się na
podstawie oświadczenia przesłanego przez Oferenta wraz ze składaną ofertą (Załącznik: Zasoby).
3. Posiadanie co najmniej 3 osobowego zespołu naukowców

Potencjał techniczny
Zapewnienie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia dysponowania aparaturą badawczą niezbędną do przeprowadzenia przedmiotu zamówienia, w tym:
- mikroskop Skaningowy Elektronowy z zestawem spektrometrów EDS, WDS
- tomograf przemysłowy, metoda Archimedesa
- młot (Charpego)
- mikroskop optyczny
- Hall Flowmeter lub Reometr
- dylatometr Netzsch typu DIL -402 E
- mikroskop skaningowy
Weryfikacja spełnienia odbywa się na podstawie oświadczenia przesłanego przez Oferenta wraz ze składaną ofertą.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Co najmniej 8 letnie doświadczenie w obszarze zgodnym z zakresem badań zleconych, udokumentowane:
- 5 publikacjami naukowymi opublikowanymi w czasopismach wskazanych pod poniższym linkiem
http://www.ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/2_1_1_1_2018_duze/
10_wykaz_czasopism_mnisw_czesc_a_26.01.2017.pdf
- 5 wystąpieniami na konferencjach naukowych i technicznych co najmniej o randze krajowej ze wskazanego obszaru analityki -
weryfikacja spełnienia warunku odbywa się na podstawie zestawienia publikacji przesłanego przez Oferenta wraz ze składaną
ofertą.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych oraz o nie prowadzeniu wobec Wykonawcy postępowania likwidacyjnego czy upadłościowego zgodnie z Załącznikiem: Oświadczenie.

Dodatkowe warunki
nie dotyczy

Warunki zmiany umowy
nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Komplet wypełnionych formularzy wymienionych w rubryce Załączniki. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów. Nie uzupełnienie dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji. Kryterium: Cena. Waga kryterium w % - 100%. Metoda oceny kryterium - (Cmin/ Cn) x 100, gdzie: Cmin - najniższa cena netto spośród ofert nie odrzuconych (wyrażonych w wartości PLN), Cn – cena netto ocenianej oferty (wyrażona w wartości PLN), Uwaga: 1 % = 1 pkt. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie ceny netto umieszczonej w ofercie. Maksymalna suma punktów 100 punktów. Ocena ofert, które nie zostały odrzucone, zostanie dokonana poprzez przyznanie odpowiedniej liczby punktów zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający preferował będzie oferty Wykonawców, którzy posiadają doświadczenie we współpracy z podmiotami działającymi w branży świdrów lub w branży produkcji narzędzi wiertniczych. Zamawiający dokona oceny doświadczenia na podstawie przedstawionych przez Wykonawców dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę i doświadczenie.
Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i wyboru częściowego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Wykluczenia
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający, w celu potwierdzenia braku powiązań osobowych lub kapitałowych, wymaga przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia dotyczącego powiązań osobowych lub kapitałowych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2: Oświadczenie do Zapytania ofertowego).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa
NARZEDZIA I URZADZENIA WIERTNICZE "GLINIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres
Józefa Michalusa 1
38-320 Gorlice
małopolskie , gorlicki

Numer telefonu
48 665 601 126

NIP
7381051327

Tytuł projektu
Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanych w technologii Laser Metal Deposition (LMD)

Numer projektu
POIR.01.01.01-00-0705/18-00

Inne źródła finansowania
nie dotyczy