Flaga UE
EN DE RU ES

Zapytanie Ofertowe 1/POIR/2019

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert
do dnia 22-07-2019
 
Numer ogłoszenia
1191811
 
Status ogłoszenia
Aktualne
 
Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferta musi być złożona do dnia 22 lipca 2019 r. do godz. 16:00 za pośrednictwem: poczty elektronicznej (podpisany skan), poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze „Glinik” sp. z o.o. ul. Józefa Michalusa 1, 38-320 Gorlice.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
3. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Ważne: Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
 
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
wojciech.tomkiewicz@glinik.com.pl
 
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Wojciech Tomkiewicz
 
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
183549728, 665601126
 
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Wyprodukowanie i dostarczenie optymalnych materiałów dla napawania powierzchni roboczych gryzów i łap świdrów wielkośrednicowych oraz dostarczenie optymalnych materiałów dla wytwarzania wybranych elementów świdrów PDC. Dla uzyskania materiałów optymalnych dla poszczególnych zastosowań nie wyklucza się zaprojektowania tych materiałów na bazie materiałów gradientowych i wielowarstwowych.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy
 
Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne
 
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: małopolskie Powiat: gorlicki Miejscowość: Gorlice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia
Wyłonienie producenta który dostarczy materiały do napawania dla procesu napawania powierzchni roboczych gryzów i łap świdrów wielkośrednicowych oraz wyłonienie producenta materiałów dla wytwarzania wybranych elementów świdrów PDC.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie optymalnego materiału dla napawania powierzchni roboczych gryzów i łap świdrów wielkośrednicowych oraz wyprodukowanie i dostarczenie optymalnego materiału dla wytwarzania wybranych elementów świdrów PDC. Skład materiałów zostanie opracowany przez zespół B+R Zamawiającego. Zamawiający przewiduje opracowanie dwóch typów materiałów, jeden dedykowany dla napawania gryzów świdra wielkośrednicowego, drugi do wytwarzania cutterów świdra typu PDC. Dla uzyskania materiałów optymalnych dla poszczególnych zastosowań będzie potrzeba zaprojektowania materiału gradientowego i wielowarstwowe. Będzie to wymagało badań analitycznych, budowy modeli materiałów i ich symulacji w skali mikro, jak również dużej liczby testów. Przewidywana zawartość węglików to ok 60%. Zamawiający przewiduje zastosowanie węglików krzemu oraz borków tytanu, jako materiałów warstwy wierzchniej.
Zamawiający przewiduje dostarczenie przez Oferenta próbek modyfikowanego materiału do napawania w ilości 20 kg. Modyfikacje składu materiału będą przeprowadzane do czasu uzyskania przez Zamawiającego kamieni milowych zawartych w projekcie. Maksymalny czas trwania projektu 12 miesięcy.

Kod CPV
44315200-3

Nazwa kodu CPV
Tworzywa spawalnicze

Dodatkowe przedmioty zamówienia
nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia
Planowany czas realizacji zamówienia: rok 2019 i rok 2020. Planowana data rozpoczęcia realizacji zamówienia: 01 sierpień 2019 r.

Załączniki Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
Oferent posiada doświadczenie w zakresie produkcji i modyfikacji składu - materiałów do napawania stalowych powierzchni roboczych gryzów i łap świdrów oraz w produkcji i modyfikacji materiałów do wytwarzania wybranych elementów innych narzędzi wiertniczych. Weryfikacja spełnienia odbywa się na podstawie oświadczenia przesłanego przez Oferenta wraz ze składaną ofertą.

Potencjał techniczny
Zapewnienie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia dysponowania możliwościami technologicznymi niezbędnymi do przeprowadzenia przedmiotu zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych i prywatnych oraz o nie prowadzeniu wobec Wykonawcy postępowania likwidacyjnego czy upadłościowego zgodnie z Załącznikiem: Oświadczenie - do Zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki
nie dotyczy

Warunki zmiany umowy
nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Komplet wypełnionych formularzy stanowiących załączniki do Zapytania ofertowego wymienionych w rubryce Załączniki.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawców do uzupełnienia brakujących dokumentów. Nie uzupełnienie dokumentów w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie skutkować odrzuceniem oferty.

Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji. Kryterium: Cena. Waga kryterium w % - 100%, Metoda oceny kryterium - (Cmin/ Cn) x 100, gdzie: Cmin - najniższa cena netto spośród ofert nie odrzuconych (wyrażona w walucie PLN), Cn – cena netto ocenianej oferty (wyrażona w walucie w PLN), Uwaga: 1 % = 1 pkt. Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku. Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie ceny netto umieszczonej w ofercie. Maksymalna suma punktów = 100 punktów. Ocena ofert, które nie zostały odrzucone, zostanie dokonana poprzez przyznanie odpowiedniej liczby punktów zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. Spośród otrzymanych ofert zostanie wybrana ta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów, Zamawiający preferował będzie oferty Wykonawców, którzy posiadają doświadczenie we współpracy z podmiotami działającymi w branży świdrów. Zamawiający dokona oceny doświadczenia na podstawie przedstawionych przez Wykonawców dokumentów potwierdzających posiadaną wiedzę i doświadczenie.

Wykluczenia
Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawcę, który jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający, w celu potwierdzenia braku powiązań osobowych lub kapitałowych, wymaga przedłożenia przez Wykonawcę oświadczenia dotyczącego powiązań osobowych lub kapitałowych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego). Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i wyboru częściowego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa
NARZEDZIA I URZADZENIA WIERTNICZE "GLINIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Adres
Józefa Michalusa 1
38-320 Gorlice
małopolskie , gorlicki

Numer telefonu
48 665 601 126

NIP
7381051327

Tytuł projektu
Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych nowej technologii wytwarzania wielkośrednicowych świdrów wielogryzowych oraz typu PDC z wykorzystaniem metod wytwarzania przyrostowego (druk 3D) realizowanych w technologii Laser Metal Deposition (LMD)

Numer projektu
POIR.01.01.01-00-0705/18-00

Inne źródła finansowania
nie dotyczy